На основание чл. 50  ал. 1 от ЗВО във вр. с чл.88 ал.1  от ПУДМУС и Решение на АС на МУ София  от  22.10.2019 год., Факултета по Обществено здраве  при Медицински университет – София обявява конкурс  за 1 (едно) място „преподавател” по учебно клинична практика практика за  нуждите на Катедрата по кинезитерапия  със  срок  1 /един/ месец от публикуването му в сайта на МУ-София.

Необходими документи:

  • Заявление
  •  Автобиография – европейски формат
  • Копие на диплома за висше образование ОКС „магистър” по спец. Кинезитерапия
  • Медицинско свидетелство
  •  Свидетелство за съдимост
  •  Удостоверение за стаж по специалността / копие на трудова книжка/

За справки и подаване на документи  - София  ул. ”Бяло море ” № 8, УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ” , Факултет по обществено здраве, сектор наука, етаж 5 , тел.02/9432579 .