Обнародвана в ДВ бр. 86/01.11.2019г. и с Решение на АС от 22.10.2019г.

22. – Медицинският университет – София, Факултет по обществено здраве, обявява конкурси за главни асистенти в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4. Обществено здраве, научна специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“: за преподаването по специалност „Медицинска сестра“ за Катедрата по здравни грижи – двама; за преподаването по специалност „Акушерка“ за Катедрата по здравни грижи – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. За справки и подаване на документи: 1527 София, ул. Бяло море № 8, УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“, Факултет по обществено здраве, ет. 5, тел./факс +359 2 9432 579 (Сектор „Наука“ – ФОЗ).

8284