Факултета по дентална медицина обявява конкурс по документи и събеседване за технически секретар на катедра: 

- „Обществено дентално здраве“ на 8 часов работен ден;

Изисквания за заемане на длъжността:

  1. Средно/висше образование
  2. Компютърна грамотност /Word, Exel, работа с Internet/
  3. Предимство – владеене на английски език
  4. Умения за работа в екип, комуникативност

Необходими документи:

  • Заявление със свободен текст за участие в конкурсната процедура се подава в срок до 14.12.2019 г. в Деловодството на ФДМ, стая 202.
  1. европейски формат автобиография;
  2. диплома за завършено образование;
  3. медицинско свидетелство;
  4. свидетелство за съдимост;
  5. удостоверение за стаж, ако има такъв и копие на трудова книжка.