На основание чл. 50  ал. 1 от ЗВО във вр. с чл.84 ал.1  от ПУДМУС и Решение на АС на МУ София  от 24.09.2019 год.,

Факултета по Обществено здраве  при Медицински университет – София обявява конкурс  за 1 (едно) място „преподавател” по практика за преподаването в специалност „медицинска сестра” за  нуждите на катедрата по здравни грижи на Филиал „Проф.д-р Иван Митев” – Враца  със  срок  1 /един/ месец от публикуването му в сайта на МУ-София.

Изисквания за заемане на длъжността:

  • ОКС „магистър” по „Здравни грижи”
  • Минимум 5 години  трудов стаж като медицинска сестра

Необходими документи:

  1. Заявление
  2. Автобиография – европейски формат
  3. Копие на диплома за висше образование ОКС „магистър” по Здравни грижи
  4. Медицинско свидетелство
  5. Свидетелство за съдимост
  6. Удостоверение за стаж по специалността / копие на трудова книжка/

За справки и подаване на документи  - София  ул. ”Бяло море ” № 8, УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ” , Факултет по обществено здраве, сектор наука, етаж 5 , тел.02/9432579 .