РАЗРЕШЕН НА АС ОТ 22.10.2019 Г.

Обявен в ДВ бр. 94/29.11.2019 г. 

Медицинският университет – София,

Факултет по дентална медицина, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност главен асистент – един, в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.2. Дентална медицина, научна специалност „Терапевтична дентална медицина“, за нуждите на катедра „Консервативно зъболечение“ със срок 2 месеца от обнародването на обявата в „Държавен вестник“. Прием на документи – в деканата на Факултета по дентална медицина, ул. Св. Георги Софийски № 1, стая 202, от 9 до 12 ч. и от 13 до 14 ч., тел. 02/952 22 10.

9089