Печат

На основание чл. 50  ал. 1 от ЗВО във вр. с чл.88 ал.1  от ПУДМУС и Решение на АС на МУ София  от  10.12.2019 год.,

Факултета по Обществено здраве  при Медицински университет – София обявява конкурс  за 1 (едно) място „преподавател” по практика за преподаването в специалност „Медицинска сестра” – ОКС „бакалавър” за нуждите на Катедрата по здравни грижи на Филиал „Проф.д-р Иван Митев” – Враца , при МУ-София  със  срок  1 /един/ месец от публикуването му в сайта на МУ-София.

Необходими документи:

За справки и подаване на документи  - София  ул. ”Бяло море ” № 8, УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ” , Факултет по обществено здраве, отдел наука, етаж 5 , тел.02/9432579 .