Печат

На основание чл.44 от ППЗРАС и чл. 113 от ПУРПНСЗАДМУС и Решение на АС на МУ София от 10.12.2019г.,

Факултетът по Обществено здраве  при Медицински университет – София обявява конкурси  за 1/едно/ място асистент на 0,50 длъжност  и 1 /едно/ място асистент на 0,25 длъжност със  срок  от един /1/ месец от публикуването в сайта на МУ-София, за нуждите на катедрата по „Клинични и медико-биологични науки” на Филиал „Проф.д-р Иван Митев” - Враца, при МУ-София както следва:

 1. Едно място асистент на 0,50 длъжност в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1 Медицина и научна специалност „Вътрешни болести”.
 2. Едно място асистент на 0,25 длъжност в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1 Медицина и научна специалност „Хирургия”.

Необходими документи:

 1. заявление
 2. европейски формат автобиография;
 3. нотариално заверено копие на диплома (с приложенията) за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър”;
 4. копие на документ за придобита специалност (ако има такъв).
 5. копия на заповеди на ректора на МУ – София за зачисляване на докторанта или за отчисляване с право на защита (ако има такива);
 6. медицинско свидетелство;
 7. свидетелство за съдимост;
 8. удостоверение за трудов стаж по специалността, ако има такъв (копие на трудова книжка);
 9.  списък на публикации, изобретения и други научно-приложими разработки (ако има такива).
 10. други документи, удостоверяващи интереси и постижения в съответната научна област.

 За справки и подаване на документи  - София  ул. ”Бяло море ” № 8, УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ” , Факултет по обществено здраве , етаж 5 , тел.02/9432579 /отдел Наука/.