Обявен в ДВ бр. 101/27.12.2019 г.
Фармацевтичен факултет, с решение на академичния съвет на МУ – София (протокол № 39 от 10.12.2019 г.), обявява конкурс за главен асистент – един, в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.3. Фармация, научна специалност „Токсикология“, за нуждите на катедра „Фармакология, фармакотерапия и токсикология“ на Фармацевтичния факултет при МУ – София.
В двумесечен срок от обнародването на обявата, кандидатите могат да подават заявление и документи във Фармацевтичен факултет, ул. „Дунав” №2, 1000 София, стая №125. За справки – тел. 02 987 98 74, http://mu-sofia.bg/.
 
Обнародвана в ДВ бр. 101/27.12.2019г.
Решение на АС от 10.12.2019г.
69. – Медицинският университет – София, Факултет по обществено здраве, обявява конкурси за: доцент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално на-правление 7.4. Обществено здраве, научна спе- циалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“, за Катедрата по право и етика в медицината – един; главни асистенти: в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направ- ление 7.4. Обществено здраве, научна специ- алност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“, за Катедрата по оценка на здравните технологии – един; в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, на- учна специалност „Акушерство и гинекология“, за преподаването в специалност „Акушерка“ за Катедрата по здравни грижи – един; в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, науч- на специалност „Педиатрия“, за преподаването в специалности „Медицинска сестра“ и „Акушерка“ за Катедрата по здравни грижи – един. Всички със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. За справки и подаване на документи: 1527 София, ул. Бяло море № 8, УМБАЛ „Цари- ца Йоанна – ИСУЛ“, Факултет по обществено здраве, ет. 5, отдел „Наука“, тел. +359 2 9432 579. 10027