Решение на АС от 30.01.2020г.

На основание чл.44 от ППЗРАС и чл. 113 от ПУРПНСЗАДМУС и Решение на АС на МУ София от 30.01.2020г., Факултетът по Обществено здраве  при Медицински университет – София обявява конкурс  за 2 (две) места асистенти на 0,50 длъжност в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.4. „Обществено здраве” и научната специалност „Медицина на бедствените ситуации”  със  срок  от един /1/ месец от публикуването в сайта на МУ-София, за нуждите на катедрата по превантивна медицина, при МУ-София както следва:

Необходими документи:

  1. заявление
  2. европейски формат автобиография;
  3. нотариално заверено копие на диплома (с приложенията) за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър”;
  4. копие на документ за придобита специалност (ако има такъв).
  5. копия на заповеди на ректора на МУ – София за зачисляване на докторанта или за отчисляване с право на защита (ако има такива);
  6. медицинско свидетелство;
  7. свидетелство за съдимост;
  8. удостоверение за трудов стаж по специалността, ако има такъв (копие на трудова книжка);
  9.  списък на публикации, изобретения и други научно-приложими разработки (ако има такива).
  10. други документи, удостоверяващи интереси и постижения в съответната научна област.

За справки и подаване на документи  - София  ул. ”Бяло море ” № 8, УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ” , Факултет по обществено здраве , етаж 5 ,каб. 32, тел.02/9432579 /сектор Наука/.