139. – Медицинският университет – София,

Факултет по обществено здраве, обявява за нуждите на МК „Йорданка Филаретова“ следните конкурси:

  • професор на 0,50 длъжност в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.4. Обществено здраве и научна специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“ – един;
  •  доцент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.1. Медицина и научна специалност „Дерматология и венерология“ – един, двата със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

За справки и подаване на документи: 1527 София, ул. Бяло море № 8, УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“, Факултет по обществено здра- ве, ет. 5, тел. +359 2 9432 579 – сектор „Наука“. 1325