Решение на АС от 10.12.2019г.  Обнародвана в ДВ бр. 13/14.02.2020г.

Медицинският университет – София,

Факултет по обществено здраве, обявява конкурс за доцент в област на висше образование:

7. Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.4. Обществено здраве и научна специалност „Теория и методика на физичес- кото възпитание и спортната тренировка (вкл. Методика на ЛФК)“ за преподаването по „Ки- незитерапия в хирургията“, „Кинезитерапия в акушерство и гинекология“, „Кинезитерапия при вътрешни болести“, „ОМФИО в кинезитерапията“ и „Кинезиологични основи на кинезитерапията“ – един, за нуждите на Катедрата по кинезитерапия на ФОЗ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

За справки и подаване на документи: 1527 София, ул. Бяло море № 8, УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“, Факултет по обществено здраве, ет. 5, тел. +359 2 9432 579 – сектор „Наука“.