На основание чл.44 от ППЗРАС и чл. 113 от ПУРПНСЗАДМУС и Решение на АС на МУ София от 18.02.2020 год.,

Факултетът по Обществено здраве  при Медицински университет – София:

Обявява конкурс  за 1 (едно) място на 0.50 длъжност асистент в област висше образование

7. Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.4  Обществено здраве и научната специалност Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията. със  срок  от един /1/ месец от публикуването в сайта на МУ-София, за нуждите на катедрата по здравни грижи .

Необходими документи:

  1. заявление
  2. европейски формат автобиография;
  3. нотариално заверено копие на диплома (с приложенията) за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър”;
  4. копие на документ за придобита специалност в областта, в която работи (ако има такъв).
  5. копия на заповеди на ректора на МУ – София за зачисляване на докторанта или за отчисляване с право на защита (ако има такива);
  6. медицинско свидетелство;
  7. свидетелство за съдимост;
  8. удостоверение за трудов стаж, ако има такъв (копие на трудова книжка);
  9. списък и копия на научни публикации, изобретения и други научно-приложими разработки (ако има такива).
  10. други документи, удостоверяващи интереси и постижения в съответната научна област.

 За справки и подаване на документи  - София  ул. ”Бяло море ” № 8, УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ” , Факултет по обществено здраве , етаж 5 , тел.02/9432579 /сектор Наука/.