Разрешени на АС от 10.12.2019 г. и 30.01.2020 г.

488. – Медицинският университет – София,

Факултет по дентална медицина, обявява конкурси за заемане на академични длъжности, както следва:

доцент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.2. Дентална медицина, научна специалност „Детска дентална медицина“, за нуждите на катедра „Детска дентална медицина“ – един; главни асистенти: в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.2. Дентална медицина, научна специалност „Детска дентална медицина“, за нуждите на катедра „Детска дентална медицина“ – един; в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт; професионално направление 7.2. Дентална медицина, научна специалност „Дентална, орална и лицево-челюстна хирургия“, за нуждите на катедра „Дентална, орална и лицево-челюстна хирургия“ – един. Конкурсите са със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

Прием на документи – в Деканата на Факултета по дентална медицина, ул. Св. Георги Софийски № 1, стая 202, от 9 до 12 ч. и от 13 до 14 ч., тел. 02/952 22 10.

2304