Разрешен на АС от 28.05.2020 г.

 

Фармацевтичен факултет при МУ-София, с решение на Академичния съвет от 28.05.2020 г.,обявява следния конкурс:

- асистент – 2 мeста, в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, професионално направление 7.3 „Фармация”, научна специалност „Фармацевтична химия” за нуждите на катедра „Фармацевтична химия” на Фармацевтичен факултет при МУ-София.

В eдномесечен срок от публикуването на обявата, кандидатите могат да подават заявления и документи във Фармацевтичен факултет, ул. „Дунав” №2, 1000 София, стая №125. За справки – тел. 02 987 98 74, https://mu-sofia.bg/