Медицинският университет – София обявява следните конкурси за прием на докторанти за учебната 2020/2021 г., съгласно Решение на МС № 332/14.05.2020 г. и Решение на Академичен съвет на МУ-София от 28.05.2020 г., ПО ОБЛАСТ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ, и следните докторски програми:

Ш

И

Ф

Ъ

Р

ОБЛАСТ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Ш

И

Ф

Ъ

Р

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ

ДОКТОРСКА ПРОГРАМА

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

РЕДОВНО

ЗАДОЧНО

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

4

ПРИРОДНИ НАУКИ, МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

4.1

ФИЗИЧЕСКИ НАУКИ

 

 

 

 

 

 

 

Биофизика

2

0

 

 

4.3

БИОЛОГИЧЕСКИ НАУКИ

 

 

 

 

 

 

 

Биохимия

1

0

 

 

 

 

Молекулярна биология

1

0


7

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СПОРТ

7.1

МЕДИЦИНА

 

 

 

 

 

 

 

Акушерство и гинекология

3

0

 

 

 

 

Анестезиология и интензивно лечение

1

0

 

 

 

 

Белодробни болести

1

0

 

 

 

 

Ендокринология

1

0

 

 

 

 

Имунология

2

0

 

 

 

 

Инфекциозни болести

2

1

 

 

 

 

Кардиология

5

0

 

 

 

 

Клинична фармакология и терапия

1

0

       

Лъчелечение

1

0

 

 

 

 

Неврология

4

0

 

 

 

 

Нефрология

1

3

 

 

 

 

Нуклеарна медицина

1

0

 

 

 

 

Образна диагностика

1

0

       

Обща медицина

1

0

       

Обща хирургия

4

0

 

 

 

 

Ортопедия и травматология

2

0

       

Офталмология

0

2

 

 

 

 

Патофизиология

0

1

 

 

 

 

Педиатрия

3

2

 

 

 

 

Сърдечно-съдова хирургия

2

0

 

 

 

 

Урология

2

0

 

 

 

 

Фармакология (вкл. Фармакокинетика и химиотерапия)

1

1

ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА

7

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СПОРТ

7.2

ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА

 

 

 

 

 

 

 

Дентална образна диагностика

1

0

 

 

 

 

Протетична дентална медицина

1

0

 

 

 

 

Терапевтична дентална медицина

0

1

ФАРМАЦЕВТИЧЕН ФАКУЛТЕТ

4

ПРИРОДНИ НАУКИ, МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

4.2

ХИМИЧЕСКИ НАУКИ

 

 

 

 

 

 

 

Теоретична химия

1

0

7

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СПОРТ

7.3

ФАРМАЦИЯ

 

 

 

 

 

 

 

Токсикология

1

0

 

 

 

 

Фармакогнозия и фитохимия

1

0

 

 

 

 

Фармакоикономика и фармацевтична регулация

0

1

ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ

7

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СПОРТ

7.4

ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ

 

 

 

 

 

 

 

Медицина на бедствените ситуации

1

0

 

 

 

 

Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията

 8

Продължителността на докторантурите е за: редовни докторанти – 3 години; задочни – 4 години.

Документи се подават съгласно изискванията в Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в МУ – София:

  1. ЗАЯВЛЕНИЕ за участие до ръководителя на съответното приемащо структурно звено (в случая до Декана на съответния факултет);
  2. ЕВРОПЕЙСКИ ФОРМАТ автобиография;
  3. НОТАРИАЛНО ЗАВЕРЕНО КОПИЕ НА ДИПЛОМА за придобита образователно-квалификационна степен “МАГИСТЪР” с приложението или уверение за успешно положени държавни изпити и академична справка;
  4. КОПИЕ НА ТРУДОВ ДОГОВОР – за участниците в конкурса за задочна докторантура;
  5. ДРУГИ ДОКУМЕНТИ, удостоверяващи интереси и постижения в съответната научна област.

Докторантът има права по чл. 70, ал.1, т.1-13 и задължения съгласно чл. 71 от Закона за висшето образование. Същият заплаща такса за обучение съгласно Закона за висшето образование.

СРОК за подаване на документи за участие в конкурсите за докторантура в Медицински университет-София – ДВА МЕСЕЦА ОТ ОБНАРОДВАНЕТО НА ОБЯВАТА В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК.

ДОКУМЕНТИ СЕ ПОДАВАТ В СЪОТВЕТНИТЕ СТРУКТУРНИ ЗВЕНА НА АДРЕС:

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ1431 София, ул. “Здраве” № 2, Деканат, Ет. 1, стая 118, Сектор „Наука”. За справки – тел. 02/ 952 05 21 и 02/ 91 72 787.

ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА – 1431 София, ул. Георги Софийски № 1, Деканат, Етаж 2. За справки – Г-жа Дима Мандалева, тел. 02/954 13 21.

ФАРМАЦЕВТИЧЕН ФАКУЛТЕТ – 1000 София, ул. “Дунав” № 2, Деканат, Ет. 2, стая 211. За справки – Г-жа Емилия Иванова, тел. 02/ 980 34 64.

ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ – 1527 София, ул. “Бяло море" № 8, Деканат. За справки – Г-жа Даниела Василева, тел. 02/ 9432 579.

 

ОБЯВАТА Е ПУБЛИКУВАНА В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК БРОЙ 63 ОТ 17.07.2020 г.