Печат

Обн. в ДВ бр. 70/07.08.2020 г.

Фармацевтичен факултет при МУ-София,

с решение на Академичния съвет (протокол № 43/28.05.2020 г.), обявява конкурс за доцент – 2 места,

в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, професионално направление 7.3 „Фармация”, научна специалност „Фармакоикономика и фармацевтична регулация” за нуждите на катедра „Организация и икономика на фармацията” на Фармацевтичен факултет при МУ-София.

В двумесечен срок от обнародването на обявата, кандидатите могат да подават заявление и документи във Фармацевтичен факултет, ул. „Дунав” №2, 1000 София, стая №125.

За справки – тел. 02 987 98 74, https://mu-sofia.bg/.