С Т Р. 1 0 8  Д Ъ Р Ж А В Е Н В Е С Т Н И К  Б Р ОЙ 8 2

23. – Медицинският университет – София,

Факултет по обществено здраве, обявява конкурси за: главен асистент:

  • в област на висше образование 2. Хуманитарни науки по професионално направление 2.1. Филология и научна специалност „Германски езици/английски език“ – един за нуждите на Катедрата по езиково обучение, медицинска педагогика и спорт в ДЕОС към МУ – София;
  • в област на висше образование 2. Хуманитарни науки по професионално направление 2.1. Филология и научна специалност „Български език (за преподаване на български език на чуждестранни студенти)“ – един за нуждите на Катедрата по езиково обучение, медицинска педагогика и спорт в ДЕОС към МУ – София;
  • в област на висше образование 1. Педагогически науки по професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ... и научна специалност „Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка (вкл. методика на лечебната физкултура)“ – един за нуждите на Катедрата по езиково обучение, медицинска педагогика и спорт в ДЕОС към МУ – София,

Всички със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

За справки и подаване на документи: 1527 София, ул. Бяло море № 8, УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“, Факултет по обществено здраве, ет. 5, тел./факс +359 2 9432 579 (сектор „Наука“ – ФОЗ).

 

6870