Печат

С Т Р. 1 0 8  Д Ъ Р Ж А В Е Н В Е С Т Н И К  Б Р ОЙ 8 2

23. – Медицинският университет – София,

Факултет по обществено здраве, обявява конкурси за: главен асистент:

Всички със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

За справки и подаване на документи: 1527 София, ул. Бяло море № 8, УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“, Факултет по обществено здраве, ет. 5, тел./факс +359 2 9432 579 (сектор „Наука“ – ФОЗ).

 

6870