Разрешени на АС от 14.07.2020 г.

Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за двама асистенти в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Оториноларингология” за нуждите на Катедрата по УНГ болести на база Клиника по УНГ болести към УМБАЛ „Царица Йоанна“ - ИСУЛ, със срок 1 месец от публикуването на обявата на сайта на МУ-София.

Документи и справки: София 1504, бул. „Ген. Данаил Николаев“ № 26, тел. 02/9432 139.

 

Обнародван в ДВ бр. 88/13.10.2020 г.

Поправка. Медицинският университет – София, Медицински факултет прави следната поправка, поради  техническа грешка в конкурса за доцент по научна специалност „Нефрология“ (ДВ, бр. 84 от 2020 г., стр. 113-114, № 7006): текстът „база Клиника по нефрология и трансплантация към УМБАЛ „Александровска“ да се чете „база Клиника по диализа към УМБАЛ „Александровска“.

7376