Разрешен на АС от 28.05.2020 г.

Обявен в ДВ бр. 89/16.10.2020 г.

23. –Медицинският университет–София,

Медицински факултет, отменя конкурса за главен асистент по научна специалност „Акушерство и гинекология“ (ДВ, бр.84 от 2020г., стр. 113, No7004) и обявява конкурс за един главен асистент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.1. Медицина и научна специалност „Акушерство и гинекология“ за нуждите на Катедрата по акушерство и гинекология на база СБАЛАГ „Майчин дом“ със срок 2 месеца от обнародването на обявата в „Държавен вестник“. Документи и справки: София 1431, ул.Здраве No2, СБАЛАГ „Майчин дом“, Катедра по акушерство и гинекология, ет.1, стая No113, тел. 02/9172 376.

7375