Обнародвана в ДВ бр. 12 от 12.02.2021 г.  и с Решение на АС от 11.01.2021г.

223– Медицинският университет – София,

Факултет по дентална медицина, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност главен асистент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.2. Дентална медицина, научна специалност „Терапевтична дентална медицина“, за нуждите на катедра „Пародонтология“ – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

Прием на документи – в деканата на Факултета по дентална медицина – София, ул. Св. Георги Софийски № 1, стая 202, от 9 до 12 ч. и от 13 до 14 ч., тел. 02/952 22 10.