Обнародвана в ДВ бр. 22/16.03.2021г с решение на АС от 25.02.2021г.

Медицинският университет – София, Факултет по обществено здраве,

Обявява конкурс за доцент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност „Вътрешни болести“ – един за Катедрата по здравни грижи на ФОЗ „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“ при МУ – София, за преподаване на студентите от специалност „Лекарски асистент“ с придобита специалност „Вътрешни болести“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

За справки и подаване на документи: 1527 София, ул. Бяло море № 8, УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“, Факултет по обществено здраве, ет. 5, каб. 41, тел. 02/9432 579 (сектор „Наука“ на ФОЗ).