На основание чл.44 от ППЗРАС и чл. 113 от ПУРПНСЗАДМУС и Решение на АС на МУ София от 30.03.2021 год.,

Факултетът по Обществено здраве  при Медицински университет – София обявява конкурс  за 1 (едно) място асистент в област висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.4  Обществено здраве и научната специалност Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията за нуждите на катедрата по превантивна медицина със  срок  от един /1/ месец от публикуването в сайта на МУ-София.

За справки и подаване на документи  - София  ул. ”Бяло море ” № 8, УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ” , Факултет по обществено здраве , етаж 5 , тел.02/9432579 /сектор Наука/.