Разрешен на АС от 30.03.2021 г.

Публикуван в ДВ бр. 40/14.05.2021 г.

835. – Медицинският университет – София, Факултет по дентална медицина, обявява конкурс за заемане на академична длъжност доцент – 3 места в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.2. Дентална медицина, по научна специалност „Протетична дентална медицина“ за нуждите на Катедра „Протетична дентална медицина“, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – в деканата на Факултета по дентална медицина, София, ул. Св. Георги Софийски № 1, стая 202, от 9 до 12 ч. и от 13 до 14 ч., тел. 02/952-22-10.

2933