Печат

Обявен в Държавен вестник бр. 55/02.07.2021 г.

Фармацевтичен факултет, с решение на Академичния съвет (протокол № 10 от 03.06.2021 г.), обявява конкурс за главен асистент – един, в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.3. Фармация, научна специалност „Фармацевтична химия“, за нуждите на катедра „Фармацевтична химия“ на Фармацевтичния факултет при МУ – София.

В двумесечен срок от обнародването на обявата в „Държавен вестник“ кандидатите могат да подават заявление и документи във Фармацевтичния факултет, ул. Дунав № 2, 1000 София, стая № 125. За справки – тел. 02/987 98 74, mu-sofia.bg