Печат

Медицинският университет – София обявява следните конкурси за прием на докторанти за учебната 2021/2022 г., съгласно Решение на МС № 437/02.06.2021 г. и Решение на Академичен съвет на МУ-София от протокол № 10 от 03.06.2021 г., ПО ОБЛАСТ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ, и следните докторски програми:

Ш

И

Ф

Ъ

Р

ОБЛАСТ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Ш

И

Ф

Ъ

Р

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ

ДОКТОРСКА ПРОГРАМА

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

РЕДОВНО

ЗАДОЧНО

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

7

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СПОРТ

7.1

МЕДИЦИНА

 

 

 

 

 

 

 

Акушерство и гинекология

2

0

 

 

 

 

Белодробни болести

2

0

 

 

 

 

Вътрешни болести

1

0

 

 

 

 

Гастроентерология

1

0

 

 

 

 

Дерматология и венерология

1

0

       

Ендокринология

3

0

       

Имунология

2

0

       

Инфекциозни болести

2

0

       

Кардиология

4

0

       

Клинична лаборатория

2

0

       

Медицинска микробиология

1

0

       

Медицинска онкология

2

0

       

Неврология

6

0

       

Неврохирургия

1

 

 

 

 

 

Нефрология

1

1

 

 

 

 

Нуклеарна медицина

2

0

 

 

 

 

Образна диагностика и интервенционална рентгенология

3

0

 

 

 

 

Обща хирургия

2

0

       

Ортопедия и травматология

5

0

       

Офталмология

0

1

       

Патофизиология

2

0

 

 

 

 

Фармакология (вкл. Фармакокинетика и химиотерапия)

2

0

ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА

7

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СПОРТ

7.2

ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА

 

 

 

       

Обществено дентално здраве

0

1

       

Ортодонтия

2

1

       

Протетична дентална медицина

0

2

 

 

 

 

Терапевтична дентална медицина

1

2

ФАРМАЦЕВТИЧЕН ФАКУЛТЕТ

7

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СПОРТ

7.3

ФАРМАЦИЯ

 

 

 

 

 

 

 

Технология на лекарствените форми и биофармация

0

1

       

Фармакогнозия и фитохимия

2

1

       

Фармакоикономика и фармацевтична регулация

1

3

ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ

7

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СПОРТ

7.4

ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ

 

 

 

       

Медицина на бедствените ситуации

1

0

 

 

 

 

Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията

0

3

   

7.5

ЗДРАВНИ ГРИЖИ

     
        Здравни грижи в системата на здравеопазването 2 5

Продължителността на докторантурите е за:  редовни докторанти – 3 години; задочни – 4 години.

Документи се подават съгласно изискванията в Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в МУ – София:

  1. ЗАЯВЛЕНИЕ за участие до ръководителя на съответното приемащо структурно звено (в случая до Декана на съответния факултет);
  2. ЕВРОПЕЙСКИ ФОРМАТ автобиография;
  3. НОТАРИАЛНО ЗАВЕРЕНО КОПИЕ НА ДИПЛОМА за придобита образователно-квалификационна степен “МАГИСТЪР” с приложението или уверение за успешно положени държавни изпити и академична справка;
  4. КОПИЕ НА ТРУДОВ ДОГОВОР – за участниците в конкурса за задочна докторантура;
  5. ДРУГИ ДОКУМЕНТИ, удостоверяващи интереси и постижения в съответната научна област.

Докторантът има права по чл. 70, ал.1, т.1-13 и задължения съгласно чл. 71 от Закона за висшето образование. Същият заплаща такса за обучение съгласно Закона за висшето образование.

СРОК за подаване на документи за участие в конкурсите за докторантура в Медицински университет – София – ДВА МЕСЕЦА ОТ ОБНАРОДВАНЕТО НА ОБЯВАТА В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК.

ДОКУМЕНТИ СЕ ПОДАВАТ В СЪОТВЕТНИТЕ СТРУКТУРНИ ЗВЕНА НА АДРЕС:

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ – 1431 София, ул. “Здраве” № 2, Деканат, Ет. 1, стая 118, Сектор „Наука”. За справки – тел. 02/ 952 05 21 и 02/ 91 72 787.

ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА – 1431 София, ул. Георги Софийски № 1, Деканат, Етаж 2. За справки – Г-жа Дима Мандалева, тел. 02/954 13 21.

ФАРМАЦЕВТИЧЕН ФАКУЛТЕТ – 1000 София, ул. “Дунав” № 2, Деканат, Ет. 2, стая 211. За справки – Г-жа Емилия Иванова, тел. 02/ 980 34 64.

ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ – 1527 София, ул. “Бяло море" № 8, Деканат. За справки – Г-жа Даниела Василева, тел. 02/ 9432 579.

ОБЯВАТА Е ПУБЛИКУВАНА В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК БРОЙ 60 ОТ 20.07.2021 г.,