ДВ бр. 61/23.07.2021г

695. – Медицинският университет – София, Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“,  обявява  следните  конкурси  за  нуждите  на  Катедрата  по  здравни  грижи: едно място за доцент на 0,5 длъжност в  област на висше образование 7. Здравеопазване и  с п о р т  п о  п р о ф е с и о н а л н о  н а п р а в л е н и е  7 . 4 .  О б щ е с твено здраве и специалност „Социална медицина и  организация на здравеопазването и фармацията“  за преподаване на студентите от специалности  „Медицинска  сестра“  и  „Лекарски  асистент“;  едно място за доцент на 0,5 длъжност в област  на висше образование 7. Здравеопазване и спорт  по професионално направление 7.1. Медицина и  специалност „Акушерство и гинекология“ за пре- подаване на студентите от специалност „Акушер- ка“, всички със срок – 2 месеца от обнародването  в „Държавен вестник“ за нуждите на Катедрата  по здравни грижи на Факултета по обществено  здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“ при  Медицинския университет – София. За справки  и подаване на документи: 1527 София, ул. Бяло  море  No 8,  УМБАЛ  „Царица  Йоанна – ИСУЛ“,  Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Це- комир Воденичаров, дмн“, ет. 5, тел. +359 2 9432  579 – сектор „Наука“.