Разрешени на Академичен съвет на 29.06.2021 г. (протокол №12)
Обявени в Държавен вестник бр. 64/03.08.2021 г.

Фармацевтичен факултет при МУ-София обявява следните конкурси:
ПРОФЕСОР – един, в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, професионално направление 7.3 „Фармация”, за нуждите на преподаването по висша математика в катедра „Организация и икономика на фармацията” на Фармацевтичен факултет при МУ-София;
ПРОФЕСОР – един, в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, професионално направление 7.3 „Фармация”, за нуждите на преподаванията по физикохимия и фармакокинетика в катедра „Химия” на Фармацевтичен факултет при МУ-София;
ДОЦЕНТ – един, в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, професионално направление 7.3 „Фармация”, за нуждите на преподаванията по физикохимия и фармакокинетика в катедра „Химия” на Фармацевтичен факултет при МУ-София;
ГЛАВЕН АСИСТЕНТ - двама, в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, професионално направление 7.3 „Фармация”, научна специалност «Фармакоикономика и фармацевтична регулация» за нуждите на катедра „Организация и икономика на фармацията” на Фармацевтичен факултет при МУ-София;

В двумесечен срок от обнародването на обявата, кандидатите могат да подават заявление и документи във Фармацевтичен факултет, ул. „Дунав” №2, 1000 София, стая №125. За справки – тел. 02 987 98 74, http://mu-sofia.bg/.