ДВ бр. 65/ 06.08.2021г. 

773. – Медицинският университет – София, Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“, обявява конкурс за нуждите на Катедрата по трудова медицина – едно място за професор в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.4. Обществено здраве и научна специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. За справки и подаване на документи: 1527 София, ул. Бяло море No 8, УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“, Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Це- комир Воденичаров, дмн“, ет. 5, тел. +359 2 9432 579 – сектор „Наука“.