Разрешен на АС от 03.06.2021 г.

Обявен в ДВ бр. 70/24.08.2021 г.

  1. – Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един главен асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Патофизиология” за нуждите на Катедрата по физиология и патофизиология – Сектор „Патофизиология“, със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник. 

Документи и справки: София 1431, ул. „Здраве“ № 2, кабинет 205, тел.  02/9172 681 – секретар на Катедрата – Иван Филипов.

5035

Разрешени на АС от 03.06.2021 г.

Обявени в ДВ бр. 70/24.08.2021 г.

51а. – Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за двама главни асистенти в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Обща хирургия” за нуждите на Катедрата по обща и оперативна хирургия – Клиника по обща и чернодробно-панкреатична хирургия на база УМБАЛ „Александровска“, със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник.

Документи и справки: София 1431, бул. „Св. Георги Софийски“ № 1, канцелария на Катедрата по обща и оперативна хирургия, УМБАЛ „Александровска“, тел. 02/9230 650.

5036

Разрешени на АС от 29.06.2021 г. и АС от 22.07.2021 г.

Обявени в ДВ бр. 70/24.08.2021 г.

51б. – Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурси за двама главни асистенти в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Ортопедия и травматология” за нуждите на Катедрата по ортопедия и травматология – един за база УСБАЛО „Проф. Б. Бойчев“ и един за база УМБАЛ „Света Анна“, със срок 2 месеца от обнародването на обявата в Държавен вестник. 

Документи и справки: София 1527, ул. „Бяло море“ № 8, УМБАЛ „Царица Йоанна“ – ИСУЛ, Катедра по ортопедия и травматология при технически секретар на катедрата – д-р П. Танчев, тел. 02/9432 359 и 0886 277 159.

5037

Разрешен на АС от 03.06.2021 г.

Обявен в ДВ бр. 70/24.08.2021 г.

51в. – Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един главен асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Дерматология и венерология” за нуждите на Катедрата по дерматология и венерология на база Клиника по кожни и венерически болести към УМБАЛ „Александровска“, със срок 2 месеца от обнародването на обявата в Държавен вестник. 

Документи и справки: София 1431, бул. „Г. Софийски“ № 1, канцелария на Катедрата по дерматология и венерология, УМБАЛ „Александровска“, тел. 02/9230 454;

5038

Разрешен на АС от 03.06.2021 г.

Обявен в ДВ бр. 70/24.08.2021 г.

51г. – Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един доцент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Дерматология и венерология” за нуждите на Катедрата по дерматология и венерология на база Клиника по кожни и венерически болести към УМБАЛ „Александровска“, със срок 2 месеца от обнародването на обявата в Държавен вестник. 

Документи и справки: София 1431, бул. „Г. Софийски“ № 1, канцелария на Катедрата по дерматология и венерология, УМБАЛ „Александровска“, тел. 02/9230 454.

5039

Разрешен на АС от 29.06.2021 г.

Обявени в ДВ бр. 70/24.08.2021 г.

51д. – Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за един професор в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт” по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Акушерство и гинекология” за нуждите на Катедрата по акушерство и гинекология на база СБАЛАГ „Майчин дом”,
със срок 2 месеца от обнародването на обявата в Държавен вестник.
Документи и справки: София 1431, ул. „Здраве” № 2, СБАЛАГ „Майчин дом”, Катедра по акушерство и гинекология, ет.1, стая № 113, тел: 02/ 9172 376.

5040