Разрешени на АС от 29.06.2021 г.

Обявен в ДВ бр. 75/10.09.2021 г.

 

2 7. – Медицинският университет – София, Факултет по дентална медицина, обявява конкурси в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.2. Дентална медицина и научна специалност „Терапевтична дентална медицина“ за заемане на следните академични длъжности: главен асистент – един, и доцент – двама, за нуждите на катедра „Консервативно зъболечение“. 

Конкурсите са със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – в деканата на Факултета по дентална медицина, ул. Св. Георги Софийски № 1, стая № 202, от 9 до 12 ч. и от 13 до 14 ч., тел. 02/952-22-10. 5326