обнародвана в ДВ бр. 78/ 17.09.2021г.

889. – Медицинският университет – София, Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“, обявява следните конкурси за: доценти в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.4. Обществено здраве: научна специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“ за нуждите на катедрата по Кинезитерапия – един; научна специалност „Кинезитерапия“ за нуждите на катедрата по Кинезитерапия – един; главни асистенти в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по: професионално направление 7.4. Обществено здраве и научна специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“ за нуждите на катедрата по Езиково обучение, медицинска педагогика и спорт на ДЕОС при МУ – София – двама; професионално направление 7.1. Медицина и научна специалност „Неврология“ за нуждите на катедрата по Клинични и медико-биологични науки на Филиал „Проф. д-р Иван Митев“ – Враца, при МУ – София – един на 0,25 длъжност, всички със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ за нуждите на Факултета по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“, ДЕОС и Филиал „Проф. д-р Иван Митев“ – Враца, при Медицинския университет – София. За справки и подаване на документи: 1527 София, ул. Бяло море № 8, УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“, Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“, ет. 5, тел. +359 2 9432 579 – сектор „Наука“.