На основание чл.44 от ППЗРАС и чл. 113 от ПУРПНСЗАДМУС и Решение на АС на МУ София от 23.09.2021 год.,

Факултетът по Обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“  при Медицински университет – София обявява следните конкурси:

-  1 (едно) място асистент в област висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.4  Обществено здраве и специалност Кинезитерапия за нуждите на катедрата по Кинезитерапия

-  1 (едно) място асистент на 0,5 длъжност в област висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.4  Обществено здраве и специалност Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията за преподаване на учебната дисциплина „ Комуникационни умения и справяне с конфликти“ за нуждите на катедрата по Биоетика

- 1 (едно) място асистент на 0,25 длъжност в област висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.4  Обществено здраве и специалност Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията за преподаване на учебната дисциплина „ Социално и здравно законодателство“ за нуждите на катедрата по Биоетика /изискване към кандидатите е да притежават ОКС „магистър“ по Право/

- 1 (едно) място асистент на 0,5 длъжност в област висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.4  Обществено здраве и специалност Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията за нуждите на катедрата по Трудова медицина. /Допълнителни изисквания са отлично владеене на английски и френски език във връзка с работата по международни проекти и допълнителна квалификация в областта на управлението на университетските структури и публичния мениджмънт – във връзка с повишените изисквания и документация, изисквана от НАОА и НАЦИД./

Всичките със  срок  от един /1/ месец от публикуването в сайта на МУ-София

Необходими документи:

1.заявление

2. европейски формат автобиография;

3. нотариално заверено копие на диплома (с приложенията) за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър”;

4. копие на документ за придобита специалност в областта, в която работи (ако има такъв).

5. копия на заповеди на ректора на МУ – София за зачисляване на докторанта или за отчисляване с право на защита (ако има такива);

6. медицинско свидетелство;

7. свидетелство за съдимост;

8. удостоверение за трудов стаж, ако има такъв (копие на трудова книжка);

9. списък и копия на научни публикации, изобретения и други научно-приложими разработки (ако има такива).

10. други документи, удостоверяващи интереси и постижения в съответната научна област.

За справки и подаване на документи  - София  ул. ”Бяло море ” № 8, УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ” , Факултет по обществено здраве , етаж 5 , тел.02/9432579 /сектор Наука/.