Oбнародвана в ДВ бр. 84/08.10.2021г. и с Решение на АС от 23.09.2021г.

10. – Медицинският университет – София, Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“, обявява конкурс за нуждите на Катедрата по здравни грижи за доцент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.1. Медицина и специалност „Хирургия“ за преподаване на студентите от специалност „Медицинска сестра“ по дисциплината „Хирургия“ – едно място, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

За справки и подаване на документи: 1527 София, ул. Бяло море № 8, УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“, Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“, ет. 5, тел. +359 2 9432 579 – сектор „Наука“.