На основание чл. 50  ал. 1 от ЗВО във вр. с чл.84 ал.1  от ПУДМУС и Решение на АС на МУ София  от 29.06.2021год.,

Факултета по Обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“  при Медицински университет – София обявява конкурс  за 1 (едно) място „преподавател” по практика за преподаването в специалност „медицинска сестра” ОКС „бакалавър“ за  нуждите на катедра „Здравни грижи“  на Филиал „Проф. д-р Иван Митев“ – Враца при МУ-София със  срок  1 /един/ месец от публикуването му в сайта на МУ-София.

Изисквания за заемане на длъжността:

-  Минимум 5 години стаж по специалността

Необходими документи:

  •  Заявление
  • Автобиография – европейски формат
  • Копие на диплома с придобита професионална квалификация „Медицинска сестра”
  • Копие на диплома за висше образование ОКС „магистър” с професионална квалификация и правоспособност „Ръководител на здравните грижи и преподавател по практика”
  • Медицинско свидетелство
  • Свидетелство за съдимост
  • Удостоверение за стаж по специалността / копие на трудова книжка/

Конкурсът ще се проведе  по документи и интервю само с одобрените кандидати.

За справки и подаване на документи  - гр. Враца  бул. ”Втори юни ” № 179, Филиал „Проф д-р Иван Митев“ – Враца при МУ-София