Печат

Разрешен на АС от 23-24.09.2021 г. Обявен в ДВ бр. 96/19.11.2021 г.

21. – Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един главен асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Психиатрия” за нуждите на Катедрата по психиатрия и медицинска психология на база Клиника по психиатрия към УМБАЛ „Александровска“, със срок 2 месеца от обнародването на обявата в Държавен вестник. Документи и справки: София 1431, бул. „Г. Софийски“ № 1, Клиника по психиатрия, УМБАЛ „Александровска“, тел. 02/9230 456 и 02/9230 479. 7008

Разрешен на АС от 29.06.2021 г. Обявен в ДВ бр. 96/19.11.2021 г.

21а. – Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един главен асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Ревматология” за нуждите на Катедрата по ревматология на база УМБАЛ „Свети Иван Рилски“, със срок 2 месеца от обнародването на обявата в Държавен вестник. Документи и справки: София 1612, ул. „Урвич“ № 13, секретариат на Катедрата по ревматология, ет. 1, тел. 02/958 25 23. 7009

Разрешен на АС от 23-24.09.2021 г. Обявен в ДВ бр. 96/19.11.2021 г.

21б. – Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за двама главни асистенти в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Офталмология” за нуждите на Катедрата по офталмология на база Клиника по очни болести към УМБАЛ „Александровска“, със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник. Документи и справки: София 1431, бул. „Г. Софийски“ № 1, канцелария на Катедрата по офталмология , УМБАЛ „Александровска“, тел. 02/9230 234. 7010

Разрешен на АС от 23-24.09.2021 г. Обявен в ДВ бр. 96/19.11.2021 г.

21в. – Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за двама главни асистенти в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Обща хирургия” за нуждите на Катедрата по хирургия на база УМБАЛ „Александровска“, със срок 2 месеца от обнародването на обявата в Държавен вестник. Документи и справки: София 1431, бул. „Св. Георги Софийски“ № 1, УМБАЛ „Александровска“, канцелария на Катедрата по хирургия, ет. 1 тел. 02/9230 785, 02/9230 540, 02/9230 290. 7011

Разрешен на АС от 23-24.09.2021 г. Обявен в ДВ бр. 96/19.11.2021 г.

21г. – Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за двама доценти в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт” по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Неврохирургия”, за нуждите на Катедрата по неврохирургия на база Клиника по неврохирургия към УМБАЛ „Свети Иван Рилски“, със срок 2 месеца от обнародването на обявата в Държавен вестник. Документи и справки: София 1431, бул. „Акад. Иван Гешов“ № 15, Канцелария на Катедра по неврохирургия, 02/954 26 95. 7012

Разрешен на АС от 23-24.09.2021 г. Обявен в ДВ бр. 96/19.11.2021 г.

21д. – Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един професор в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Офталмология” за нуждите на Катедрата по офталмология на база Клиника по очни болести към УМБАЛ „Александровска“, със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник. Документи и справки: София 1431, бул. „Г. Софийски“ № 1, канцелария на Катедрата по офталмология, УМБАЛ „Александровска“, тел. 02/9230 234. 7013