Разрешен на АС от 23-24.11.2021 г.
Обявен в ДВ бр. Извънреден брой 107/16.12.2021 г.
41. – Медицинският университет – София, Факултет по дентална медицина, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност главен асистент – двама, в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.2. Дентална медицина, научна специалност „Терапевтична дентална медицина“, за нуждите на преподаването в катедра „Консервативно зъболечение“ със срок 2 месеца от обнародването на обявата в „Държавен вестник“. Прием на документи – в деканата на Факултета по дентална медицина, София, ул. Св. Георги Софийски No 1, стая 202, от 9 до 12 ч. и от 13 до 14 ч., тел. 02/952 22 10.
7649