Разрешени на Академичен съвет на 23.11.2021 г. (протокол №17)

Обявени в Държавен вестник бр. 109/21.12.2021 г.

Фармацевтичен факултет при Медицински университет-София обявява следните конкурси:

  • ДОЦЕНТ – 1 място, в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, професионално направление 7.3 „Фармация”, научна специалност «Технология на лекарствените форми и биофармация», за нуждите на катедра „Технология на лекарствените средства и биофармация” на Фармацевтичен факултет при МУ-София;
  • ДОЦЕНТ – 1 място, в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, професионално направление 7.3 „Фармация”, научна специалност «Фармакогнозия и фитохимия», за нуждите на катедра „Фармакогнозия” на Фармацевтичен факултет при МУ-София;

В двумесечен срок от обнародването на обявата, кандидатите могат да подават заявление и документи във Фармацевтичен факултет, ул. „Дунав” №2, 1000 София, стая №125. За справки – тел. 02 987 98 74, http://mu-sofia.bg/.