Разрешен на АС от 23.11.2021 г.

Фармацевтичен факултет при МУ-София, с решение на Академичния съвет от 23.11.2021 г.,обявява следния конкурс:

асистент – 2 места, в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, професионално направление 7.3 „Фармация”, научна специалност «Технология на лекарствените форми и биофармация», за нуждите на катедра „Технология на лекарствените средства и биофармация” на Фармацевтичен факултет при МУ-София.

В едномесечен срок от публикуването на обявата, кандидатите могат да подават заявления и документи във Фармацевтичен факултет, ул. „Дунав” №2, 1000 София, стая №125. За справки – тел. 02 987 98 74, http://mu-sofia.bg/.