49– Медицинският университет – София,

Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“, обявява следните конкурси:

  • професор в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.4. Обществено здраве и специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“ за нуждите на Катедрата по трудова медицина – един;
  • доцент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.4. „Обществено здраве“ и специалност „Хигиена (вкл. трудова, комунална, училищна, радиационна и др.)“ за нуждите на Катедрата по трудова медицина – един;
  • професор в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.1. Медицина и специалност „Физиотерапия, курортология и рехабилитация“ за нуждите на Катедрата по кинезитерапия – един,

Всички със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“, за нуждите на Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“ при Медицински университет – София.

За справки и подаване на документи: 1527 София, ул. Бяло море № 8, УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“, Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“, ет. 5, тел. +359 2 9432 579 – сектор „Наука“.