Разрешен на АС от 16.12.2021 г.

Обявен в ДВ бр. 31/19.04.2022 г.

637. – Медицинският университет – София,

Факултет по дентална медицина, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност главен асистент – един, в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.2. Дентална медицина, научна специалност „Дентална образна диагностика“, за нуждите на катедра „Образна и орална диагностика“,

Със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи и справки – в деканата на Факултета по дентална медицина, София, ул. Св. Георги Софийски No 1, стая No 202, от 9 до 12 ч. и от 13 до 14 ч., тел. 02/952 22 10.

2406