Разрешен на АС от 27-28.01.2022 г.

Обявен в ДВ бр. 32/26.04.2022 г.

Медицинският университет, Факултет по дентална медицина – София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност главен асистент – един, в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.2. Дентална медицина и научната специалност „Дентална орална и лицево-челюстна хирургия“, за нуждите на катедра „Дентална орална и лицево-челюстна хирургия“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Прием на документи – в деканата на Факултета по дентална медицина, ул. Св. Георги Софийски 1, стая 202,  от 9 до 12 ч. и от 13 до 14 ч., тел. 02/952-22-10.

9219


Разрешен на АС от 16.12.2021 г.

Обявен в ДВ бр. 32/26.04.2022 г.

Медицинският университет – Факултет по дентална медицина, София, обявява конкурс в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.2. Дентална медицина за заемане на академичната длъжност професор – един, по научната специалност „Детска дентална медицина“ за нуждите на катедра „Детска дентална медицина“. Конкурсът е със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – в деканата на Факултета по дентална медицина, ул. Св. Георги Софийски 1, стая 202, от 9 до 12 ч. и от 13 до 14 ч., тел. 02/952-22-10.