Обнародвана в ДВ бр. 52/ 05.07.2022г. , с Решение на АС № 23/19.05.2022

642. – Медицинският университет – София, Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“, обявява конкурс за едно място за професор на 0,25 длъжност в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.1. Медицина и специалност „Педиатрия“ за нуждите на Катедрата по здравни грижи.

Обявата е със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ за нуждите на Факултета по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“ при Медицинския университет – София.

За справки и подаване на документи: 1527 София, ул. Бяло море № 8, УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“, Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“, ет. 5, тел. +359 2 9432 579 – сектор „Наука“.