Медицинският университет – София обявява следните конкурси за прием на докторанти за учебната 2022/2023 г., В Държавен вестник бр. 57, съгласно Решение на МС № 363/01.06.2022 г. и Решение на Академичен съвет на МУ-София с протокол № 24 от 30.06.2022 г.,

ПО ОБЛАСТ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ, и следните докторски програми:

Ш

И

Ф

Ъ

Р

ОБЛАСТ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Ш

И

Ф

Ъ

Р

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ

ДОКТОРСКА ПРОГРАМА

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

РЕДОВНО

ЗАДОЧНО

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

7

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СПОРТ

7.1

МЕДИЦИНА

 

 

 

       

Акушерство и гинекология

2

 

 

 

 

 

Анестезиология и интензивно лечение

3

 

 

 

 

 

Гастроентерология

2

 

       

Имунология

1

 

       

Инфекциозни болести

1

 

       

Кардиология

1

 

        Лъчелечение

1

 

       

Неврология

6

 

       

Неврохирургия

2

1

       

Нуклеарна медицина

2

 

 

 

 

 

Образна диагностика и интервенционална рентгенология

4

 

 

 

 

 

Обща хирургия

1

1

       

Ортопедия и травматология

2

 

       

Оториноларингология

1

 
       

Офталмология

  3
       

Патофизиология

 3

 

       

Педиатрия

  2

 

 

 

 

Психиатрия

1

 

       

Сърдечно-съдова хирургия

1

2

       

Фармакология (вкл. Фармакокинетика и химиотерапия)

1

 

ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА

7

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СПОРТ

7.2

ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА

 

 

 

       

Дентална клинична алергология

 

1

 

 

 

 

Дентална образна диагностика

 

1

       

Дентална, орална и лицево-челюстна хирургия

 

1

       

Ортодонтия

 

1

       

Терапевтична дентална медицина

1

2

ФАРМАЦЕВТИЧЕН ФАКУЛТЕТ

7

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СПОРТ

7.3

ФАРМАЦИЯ

 

 

 

 

 

 

 

Технология на лекарствените форми и биофармация

 

1

       

Токсикология

2  
       

Фармакогнозия и фитохимия

2  
       

Фармакоикономика и фармацевтична регулация

  4
       

Фармакология (вкл. Фармакокинетика и химиотерапия)

4  
       

Фармацевтична химия

1  

ФАКУЛТЕТ ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ

7

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СПОРТ

7.4

ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ

 

 

 

 

 

 

 

Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията

3

3

       

Хигиена (вкл. Трудова, комунална, училищна, радиационна и др.)

2 2

Продължителността на докторантурите е за:  редовни докторанти – 3 години; задочни – 4 години.

Документи се подават съгласно изискванията в Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в МУ – София:

  1. ЗАЯВЛЕНИЕ за участие до ръководителя на съответното приемащо структурно звено (в случая до Декана на съответния факултет);
  2. ЕВРОПЕЙСКИ ФОРМАТ автобиография;
  3. НОТАРИАЛНО ЗАВЕРЕНО КОПИЕ НА ДИПЛОМА за придобита образователно-квалификационна степен “МАГИСТЪР” с приложението или уверение за успешно положени държавни изпити и академична справка;
  4. КОПИЕ НА ТРУДОВ ДОГОВОР – за участниците в конкурса за задочна докторантура;
  5. ДРУГИ ДОКУМЕНТИ, удостоверяващи интереси и постижения в съответната научна област.

Докторантът има права по чл. 70, ал.1, т.1-13 и задължения съгласно чл. 71 от Закона за висшето образование. Същият заплаща такса за обучение съгласно Закона за висшето образование.

СРОК за подаване на документи за участие в конкурсите за докторантура в Медицински университет – София – ДВА МЕСЕЦА ОТ ОБНАРОДВАНЕТО НА ОБЯВАТА В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК.

ДОКУМЕНТИ СЕ ПОДАВАТ В СЪОТВЕТНИТЕ СТРУКТУРНИ ЗВЕНА НА АДРЕС:

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ – 1431 София, ул. “Здраве” № 2, Деканат, Ет. 1, стая 118, Сектор „Наука”. За справки – тел. 02/ 952 05 21 и 02/ 91 72 787.

ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА – 1431 София, ул. Георги Софийски № 1, Деканат, Етаж 2. За справки – Г-жа Дима Мандалева, тел. 02/954 13 21.

ФАРМАЦЕВТИЧЕН ФАКУЛТЕТ – 1000 София, ул. “Дунав” № 2, Деканат, Ет. 2, стая 211. За справки – Г-жа Емилия Иванова, тел. 02/ 980 34 64.

ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ – 1527 София, ул. “Бяло море" № 8, Деканат. За справки – Г-жа Даниела Василева, тел. 02/ 9432 579.

ОБЯВАТА Е ПУБЛИКУВАНА В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК – БРОЙ 57 от 22.07.2022 г., стр. 66-67 обява 3890