Публикувана ДВ бр. 61/02.08.2022 г.

Разрешени на АС от 19.05.2022 г.

1. – Медицинският университет – София, Факултет по дентална медицина, обявява конкурси за заемане на академичната длъжност главен асистент в област на висшето образование 7.Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.2. Дентална медицина: по научната специалност „Ортодонтия“ – за нуждите на катедра „Ортодонтия“ – един; по научната специалност „Детска дентална медицина“, за нуждите на катедра „Детска дентална медицина“ – трима, всички със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи и справки – в деканата на Факултета по дентална медицина, София, ул. Св. Георги Софийски No 1, стая No 202, от 9 до 12 ч. и от 13 до 14 ч., тел. 02/952 22 10.

4653