На основание чл.44 от ППЗРАС и чл. 113 от ПУРПНСЗАДМУС и Решение на АС на МУ София от 19.07.2022 год., Факултетът по Обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“  при Медицински университет – София обявява следните конкурси:

-  1 (едно) място асистент на в област висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.4 Обществено здраве и специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“ за нуждите на катедрата по Здравни грижи за обучение на студентите от специалност“ Акушерка“

Допълнително изискване към кандидатите: минимум 5 години стаж като преподавател

-  2 (две) места асистент на в област висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.4 Обществено здраве и специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“ за нуждите на катедрата по Здравни грижи за обучение на студентите от специалност“ Медицинска сестра“

Допълнително изискване към кандидатите: минимум 5 години стаж като преподавател

Всичките със  срок  от един /1/ месец от публикуването в сайта на МУ-София

Необходими документи:

  1. заявление
  2. европейски формат автобиография;
  3. нотариално заверено копие на диплома (с приложенията) за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър”;
  4. копие на документ за придобита специалност в областта, в която работи (ако има такъв).
  5. копия на заповеди на ректора на МУ – София за зачисляване на докторанта или за отчисляване с право на защита (ако има такива);
  6. медицинско свидетелство;
  7. свидетелство за съдимост;
  8. удостоверение за трудов стаж, ако има такъв (копие на трудова книжка);
  9. списък и копия на научни публикации, изобретения и други научно-приложими разработки (ако има такива).
  10. други документи, удостоверяващи интереси и постижения в съответната научна област.

 За справки и подаване на документи  - София  ул. ”Бяло море ” № 8, УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ” , Факултет по обществено здраве , етаж 5 , тел.02/9432579 /сектор Наука/.