Обнародвана в ДВ бр. 75/20.09.2022г.
за конкурси :
1 проф. за катедра ЗГ - Решение на АС от 30.06.2022; 1 доц. и 1 гл. ас. за катедра Превантивна медицина - Решение на АС от 19.07.2022г.

874– Медицинският университет – София, Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“, обявява следните конкурси:

  • професор в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.4. Обществено здраве и специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“ за нуждите на Катедрата по здравни грижи за обучение на студентите от специалност „Акушерка“ – един;
  • доцент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.4. Обществено здраве и специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“ за нуждите на Катедрата по превантивна медицина – един;
  • главен асистент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.4. Обществено здраве и специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“ за нуждите на Катедрата по превантивна медицина – един,

Всички със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ за нуждите на Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“ при Медицинския университет – София. За справки и подаване на документи: 1527 София, ул. Бяло море № 8, УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“, Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“, ет. 5, тел. +359 2 9432 579 – сектор „Наука“.