Печат

Решение на АС от 19.07.2022г.

На основание чл. 50  ал. 1 от ЗВО във вр. с чл.88 ал.1  от ПУДМУС и Решение на АС на МУ София  от  19.07.2022 год., Факултета по Обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“  при Медицински университет – София обявява конкурс  за 2 (две) места „преподавател” по практика практика за преподаването на студентите по специалност „Медицинска сестра“ нуждите на Катедрата по здравни грижи на Филиал „Проф. д-р Иван Митев“ – Враца при Медицински университет -София  със  срок  1 /един/ месец от публикуването му в сайта на МУ-София.

Необходими документи:

За справки и подаване на документи  - гр. Враца,   бул. ”Втори юни ” № 179, Филиал „Проф. д-р Иван Митев“ при Медицински университет - София


На основание чл.44 от ППЗРАС и чл. 113 от ПУРПНСЗАДМУС и Решение на АС на МУ София от 19.07.2022 год.,

Факултетът по Обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“  при Медицински университет – София обявява следните конкурси:

-  1 (едно) място асистент на 0,25 длъжност в област висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.1 Медицина и специалност „Обща хирургия“ за нуждите на катедрата по Клинични и медико-биологични науки на Филиал „Проф. д-р Иван Митев“ – Враца при МУ-София

Всичките със  срок  от един /1/ месец от публикуването в сайта на МУ-София

Необходими документи:

  1. заявление
  2. европейски формат автобиография;
  3. нотариално заверено копие на диплома (с приложенията) за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър”;
  4. копие на документ за придобита специалност в областта, в която работи (ако има такъв).
  5. копия на заповеди на ректора на МУ – София за зачисляване на докторанта или за отчисляване с право на защита (ако има такива);
  6. медицинско свидетелство;
  7. свидетелство за съдимост;
  8. удостоверение за трудов стаж, ако има такъв (копие на трудова книжка);
  9. списък и копия на научни публикации, изобретения и други научно-приложими разработки (ако има такива).
  10. други документи, удостоверяващи интереси и постижения в съответната научна област.

 За справки и подаване на документи  - София  ул. ”Бяло море ” № 8, УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ” , Факултет по обществено здраве , етаж 5 , тел.02/9432579 /сектор Наука/.