Печат

Обнародвана в ДВ бр. 77/27.09.2022 г.

Решения на АС от 30.06.2022 г. и 19.07.2022 г.

77. – Медицинският университет – София, Факултет по дентална медицина, обявява следните конкурси:

Всички със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – в деканата на Факултета по дентална медицина, ул. Св. Георги Софийски No 1, стая 202, от 9 до 12 ч. и от 13 до 14 ч., тел. 02/952-22-10.

 

6063