Обява ДВ. бр. 80/07.10.2022г и Решение на АС от 19.07.2022

20. – Медицинският университет – София,

Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“, обявява следните конкурси:

три места за главен асистент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.4. Обществено здраве и специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“ за нуждите на Катедрата по здравни грижи на Филиал „Проф. д-р Иван Митев“ – Враца, при Медицинския университет – София

Всички със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ за нуждите на Филиал „Проф. д-р Иван Митев“ – Враца, при Медицинския университет – София.

За справки и подаване на документи: 1527 София, ул. Бяло море № 8, УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“, Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“, ет. 5, тел. +359 2 9432 579 – сектор „Наука“.